Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

Świadczenia przysługują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28.11.2003 r o świadczeniach rodzinnych
Świadczenia rodzinne są realizowane przez organ właściwy (oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia).
Organ właściwy może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych.
W Gminie Trzciana świadczenia rodzinne realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie.
Świadczenia przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wyjątkiem jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 01 sierpnia.


Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od stopnia niepełnosprawności prawo do świadczeń ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do świadczeń ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Jeżeli osoba uprawniona uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności po raz pierwszy, i ubiega się o zasiłek pielęgnacyjny, wówczas świadczenie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o orzeczenie niepełnosprawności, jednak pod warunkiem, że wniosek o zasiłek pielęgnacyjny zostanie złożony do trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
          
Jeżeli osoba uprawniona uzyskała kolejne orzeczenie o niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, świadczenia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba wnioskująca złożyła:
*wniosek o orzeczenie niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz
*wniosek o przyznanie świadczenia w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Sierpień 2020
15
Sobota
17:05
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj340
Wczoraj426
Ostatni tydzień2386
Ostatni miesiąc7863
Razem510302
Twoje IP 3.226.245.48 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top