Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

Czym są świadczenia nienależnie pobrane?

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

* świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
*świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
* świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
* świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego.

Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

Po powzięciu informacji o nienależnie pobranych świadczeniach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń Rodzinnych wszczyna postępowania w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. Po siedmiu dniach od daty odebrania przez stronę wszczęcia postępowania wydaje się decyzję onienależnie pobranym świadczeniu. Decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach doręcza się stronie. Osobie która pobrała nienależne świadczenia przekazuje się również informację o konieczności spłaty odsetek oraz terminem spłaty należności głównej. Po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia monitoruje się termin zwrotu należności.
- kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych;

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- kwoty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie
- odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty;
- organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny;

Osoba pobierająca świadczenia rodzinne jest zobowiązana, zgodnie z art. 25 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, do niezwłocznego informowania organu wypłacającego świadczenia rodzinne o każdej zmianie sytuacji rodzinne, dochodowej członków swojej rodziny oraz wszelkich innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, m. in.:
- utraty lub uzyskania dochodu,
- wyjazdu za granicę,
- zmiany miejsca zamieszkania,
- zmiany składu rodziny itp
 

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Lipiec 2020
11
Sobota
20:54
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj410
Wczoraj455
Ostatni tydzień2832
Ostatni miesiąc5270
Razem491206
Twoje IP 3.234.241.200 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top