Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

„Słysząc wołanie o pomoc - pomagamy wołać.”
- Radomir Dobke


 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018. Program uchwalony został 01 czerwca 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Trzciana Nr          . Głównym jego celem jest ZMNIEJSZENIE SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY ORAZ STWORZENIE JEDNOLITEGO, PROFESJONALNEGO SYSTEMU INTERWENCJI I WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH, BĄDŹ UWIKŁANYCH W PRZEMOC W RODZINIE.

Cele szczegółowe:


1.Edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie
2.Rozbudowywanie i integrowanie systemu współpracy, komunikacji i przepływu informacji między instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

3.Zwiększenie dostępności bezpłatnej pomocy i innych form oddziaływań adresowanych do osób uwikłanych w przemoc, w tym dzieci - pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, medyczna, inna
4.Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy (superwizje, szkolenia).

Cele operacyjne:

1. Propagowanie wiedzy o zjawisku przemocy, jego źródłach, symptomach, profilaktyce i przeciwdziałaniu
2. Upowszechnianie Programu
3. Zintegrowane działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych – zgodnie z zapisami ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.
4. Zdiagnozowanie problemu przemocy wobec osób starszych w celu skuteczniejszego objęcia ich pomocą.
5. Utworzenie systemu gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji oraz danych o zjawisku przemocy domowej dla instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w celu podniesienia skuteczności działań.
6. Monitoring i ewaluacja Programu
7. Zapewnienie osobom uwikłanym w przemoc zintegrowanej, specjalistycznej pomocy
8. Zapewnienie miejsca schronienia osobom krzywdzonym w wyniku przemocy domowej
9. Prowadzenie działań korekcyjnoterapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie.
10.Zwiększenie dostępności do korzystania z pomocy dla ofiar przemocy – pomoc psychologiczna, prawna, socjalna.
11.Udzielanie wsparcia osobom zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy, podnoszenie ich kompetencji

Prognozowane efekty:

pogłębienia wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej
- uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy przemocy w rodzinie
- zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie
- promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy
- udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez wsparcie prawne i psychologiczne
- wzrost liczby osób profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób i rodzin zagrożonych
i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc w rodzinie
- usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą
- zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy
- spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie

 

Adresaci Programu:

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Trzciana, a w szczególności:
- rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy
- rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy
- świadków przemocy
- osób stosujących przemoc
-sprawców przemocy
- realizatorów Programu działających w ramach tworzonego Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Październik 2020
30
Piątek
22:56
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj298
Wczoraj281
Ostatni tydzień1530
Ostatni miesiąc12802
Razem548711
Twoje IP 3.230.1.126 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top