Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Trzciana /  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: Trzciana 302, 32-733 Trzciana/ Trzciana 248, 32-733 Trzciana

Telefon: 146136002

Strona www: www.gopstrzciana.pl

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

(Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. tekst jednolity Dz.U. z 2017r.  poz. 1579 z póżn. zm.  – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro art.4 pkt 8 ustawy )

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w postaci przygotowania  i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie w lokalu Wykonawcy położonego na terenie Gminy Trzciana.

Główny przedmiot zamówienia - według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV:55.32.10.00-6

Dodatkowy kod CVP: 55.32.20-00-3.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania usługi:

Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku w postaci : 2 dni w tygodniu  zupa z wkładką mięsną (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami) i 3 dni w tygodniu  drugie danie  mięsne , dla każdego skierowanego przez OPS klienta. Dopuszcza się  raz w tygodniu   drugie danie bezmięsne : pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, ryba lub danie półmięsne np. bigos, łazanki, zapiekanka makaronowa, lub ziemniaczano – mięsna, pilaw, fasolka po bretońsku.

Posiłki powinny być sporządzane według następujących norm ilościowych dla jednego posiłku:

-  pierwsze danie zupa -  min. 400 ml, dodatkowo do zupy kiełbasa min. 50g lub wkładka mięsna min. 50g oraz pieczywo

-  drugie danie mięsne –  kotlet -  min. 100 g gołąbek -  ,  min. 150 g,  gulasz mięsny – min. 150  g,  kurczak – min.200 g,    ryba -  min. 150 g,  wątróbka smażona -  min.150 g,  ziemniaki – min.  300 g,  kasza – min. 250 g,  makaron – min. 200 g,   ryż -  min. 200 g, surówka -  min. 100 g, warzywa gotowane min. 150g.

-  danie bezmięsne (pierogi, krokiety, naleśniki itp.) – min.  250 g

-  danie półmięsne (bigos, fasolka po bretońsku itp.) -  min. 250 g

-  napój – min. 200 ml (kompot, woda z sokiem,  w przypadku drugiego dania).

Wydawane posiłki winny być urozmaicone, dobrej jakości, gorące, porcje odpowiadające normom żywienia zbiorowego. Produkty żywnościowe będą zakupione przez Wykonawcę we własnym zakresie.

Wszystkie posiłki wykonawca wykona w swoim przedsiębiorstwie bez możliwości powierzenia osobom trzecim. Posiłki wydawane będą od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 11.00 do 13.00 na podstawie bloczków obiadowych przygotowanych na każdy dzień przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie

Rozliczenia będą prowadzone comiesięcznie na podstawie liczby wydanych posiłków, co wykonawca udokumentuje przedstawiając zebrane bloczki obiadowe tylko za rozliczany miesiąc . Nie dopuszcza się załączania pod fakturę z danego miesiąca  bloczków za posiłki wydawane w poprzednich miesiącach.

Wykonawca obciąży tylko za  faktycznie wydane klientom posiłki.

Miejscem wydawania posiłków będzie lokal na terenie Gminy Trzcina.Lokal gastronomiczny, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki powinien spełniać wymogi sanitarno - higieniczne, być w odpowiednim stanie technicznym i wyposażeniu adekwatnym do realizowanych zadań. Wykonawca odpowiada za idealną czystość urządzeń gastronomicznych w, których będą przygotowywane posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu, idealną czystość oraz  technologię przygotowania i wydania posiłków zgodną z  obowiązującymi wymogami sanitarnymi dietetycznymi oraz HACCP.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do  wykonywania zamówienia, a także osobami  posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawcy,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 P. z. p.

Gramatura opisana w poszczególnych rodzajach posiłków obejmuje gramatury obowiązujące w chwili wydania posiłku ( waga gotowego, wydanego obiadu, w tym jego poszczególnych składników ).

Wykonawca zobowiązany jest do wydania obiadów przygotowanych ze świeżych produktów, zakazane jest wykorzystywanie do przygotowania obiadów całości lub części produktów składających się na obiad z dnia poprzedniego. Zamawiający żąda przedstawienia przykładowego jadłospisu na okres 5 dni kalendarzowych.

Zamawiający będzie sprawdzać jakość obiadów. W przypadku naruszenia postanowień umowy oraz warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym.

Szacowana ilość dzienna wydawanych posiłków to koło 20 szt., w tym około 5 szt. zapakowanych na wynos. Liczba sporządzonych i wydanych gorących posiłków może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów Ośrodka. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeżeli tylko część z gorących posiłków będzie zrealizowana, a Wykonawca nie będzie miał w tym zakresie żadnych roszczeń do Zamawiającego

Opis sposobu obliczenia ceny:

a) w cenie posiłku należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do jego przygotowania i wydania,  a w szczególności koszty związane z zakupem produktów, przetworzeniem produktów na gotowy posiłek, wydaniem uprawnionym osobom.

b) cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy.

Płatność dokonywana będzie przelewem na konto wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres: od 07.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

a) formularz oferty cenowej  wg załączonego wzoru,

b) kserokopie aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),

c) kserokopię decyzji zatwierdzającej zakład zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub droga elektroniczną.

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane  drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść  dotarła do adresata przed upływem terminu.

Elżbieta Burkowicz tel. 146136002, poniedziałek- piątek 8.00-13.00

8. Kryteria  wyboru ofert: Zamawiający   wybierze   ofertę   odpowiadającą  wszystkim  postawionym  przez  niego  wymogom. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena ( brutto ) - 100% znaczenia/100 punktów

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Trzciana 248, 32-733 Trzciana, pokój nr 7

Termin: Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2018 r. do godz.12.00.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą ) i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do zamawiającego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Trzciana 248

32-733 Trzciana

Oraz opisane: „Oferta na świadczenie usługi w postaci przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie w lokalu Wykonawcy położonego na terenie Gminy Trzciana. Nie otwierać przed dniem  14.12.2018 r. godz.12.00

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Lipiec 2020
10
Piątek
20:23
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj409
Wczoraj416
Ostatni tydzień2376
Ostatni miesiąc4814
Razem490750
Twoje IP 3.235.74.77 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top