Drukuj 

time-2980690 1920

Przypominamy o terminach składania wniosków:

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2021/2022

Od 1 lipca 2021 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia   lub portal PUE ZUS)
Od 1 sierpnia 2021 r.- tradycyjnie (papierowo).
od 1 października do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 2021/2022

Od 1 lipca 2021 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia   lub portal PUE ZUS)
Od 1 sierpnia 2021 r.- tradycyjnie (papierowo).
od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.
Od 1 listopada do dnia 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA W SZKOLE/PRZEDSZKOLU/ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM na okres wrzesień 2021-grudzień 2021
Od 16 sierpnia 2021r. jednocześnie składając dokumenty dotyczące dochodu za miesiąc lipiec 2021r.
 
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
 
w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września 2021 r. – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego,
w nieprzekraczalnym terminie – do 15 października 2021 r. – słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej, niż do 24 roku życia
Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2021 r.
Do wniosku należy dołączyć:
Prawo do otrzymania stypendium w 2021 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 528 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Natomiast zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł)