Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

time-2980690 1920

Przypominamy o terminach składania wniosków:

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2021/2022

Od 1 lipca 2021 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia   lub portal PUE ZUS)
Od 1 sierpnia 2021 r.- tradycyjnie (papierowo).
od 1 października do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 2021/2022

Od 1 lipca 2021 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia   lub portal PUE ZUS)
Od 1 sierpnia 2021 r.- tradycyjnie (papierowo).
od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.
Od 1 listopada do dnia 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA W SZKOLE/PRZEDSZKOLU/ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM na okres wrzesień 2021-grudzień 2021
Od 16 sierpnia 2021r. jednocześnie składając dokumenty dotyczące dochodu za miesiąc lipiec 2021r.
 
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
 
w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września 2021 r. – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego,
w nieprzekraczalnym terminie – do 15 października 2021 r. – słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej, niż do 24 roku życia
Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2021 r.
Do wniosku należy dołączyć:
  • Zaświadczenia o wysokości przychodów  z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2021 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,
  • zaświadczenie z zakładu pracy,
  • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
  • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
  • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2021 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
  • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
  • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.
Prawo do otrzymania stypendium w 2021 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 528 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Natomiast zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł)

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Styczeń 2022
18
Wtorek
16:30
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj173
Wczoraj301
Ostatni tydzień474
Ostatni miesiąc6068
Razem730283
Twoje IP 54.161.98.96 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top