Drukuj 

 

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy że nadszedł czas składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.
Od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej będzie można osobiście składać wnioski o ustalenie prawa do:

- świadczeń rodzinnych

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

- świadczenia Dobry Start (składanie wniosków tylko do 30 listopada 2020)

PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) PRZYZNANE JEST DO 31 MAJA 2021 ROKU
( NOWYCH WNIOSKÓW WIĘC NIE SKŁADAMY)

W przypadku ubiegania się o świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego 2020/2021  brane są pod uwagę dochody z 2019 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2019 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2019 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2019 lub 2020 roku, umowy zlecenia za 2019, 2020 rok, umowy o pracę zawarte w 2019 i 2020 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2020 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 15 czerwca  – zaświadczenie o dochodzie netto za lipiec).

Osoby , które korzystały z ,, ulgi dla młodych” w 2019r. (podatnicy w wieku do ukończenia 26 r. życia) winny dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku oraz o kwocie składek na ubezpieczenie społeczne od tych przychodów celem ustalenia przez organ, czy wnioskodawca lub członek jego rodziny osiągnęli w 2019 roku dochód nieopodatkowany wynikający ze skorzystania z ulgi dla młodych i w jakiej wysokości.

DOKUMENTY DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

– Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub kserokopia nakazów podatkowych za rok 2019 o wielkości posiadanego gospodarstwa (wszystkich pełnoletnich członków rodziny: wnioskodawca, współmałżonek, dzieci, partner),

– Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2019 – dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS – jak również zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych),

– Informację o wysokości składki zdrowotnej 9% za 2019r. (emerytura, renta – ZUS).

– Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub szkół / uczelni o wysokości stypendiów szkolnych lub socjalnych w 2019r.

– Kserokopia wyroku rozwodowego/ separacji.

– Kserokopia wyroku zasądzającego alimenty.

– Kwota pobranych alimentów w 2019 roku (np. potwierdzenia przelewów)

W przypadku utraty dochodu – od pracodawcy dokument określający datę utraty dochodu kserokopia świadectwa pracy oraz kserokopie dokumentów np. PIT-11, PIT-11A, PIT-28 PIT- B, PIT–8C, PIT-40, itp. za 2019 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny – tylko w przypadku, gdy w rodzinie miała miejsce utrata dochodu.

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2019 – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiące przepracowane w 2019 r. u obecnego pracodawcy (jeżeli zatrudnienie trwa nadal).

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 – zaświadczenie od pracodawcy: dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty z informacją od kiedy nastąpiło zatrudnienie (dochód netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc np. umowa od kwietnia – dochód netto za maj).

– W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym – zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie oraz okres na jaki został udzielony urlop wychowawczy wraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie, okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, okres przebywania na urlopie wypoczynkowym (jeżeli był wykorzystywany).

– Kserokopia wyroku zasadzającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów w roku 2019.

– Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2019 r.

– Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek macierzyński z KRUS w roku 2019 lub 2020.

– Zaświadczenie z ZUS o pobieranym zasiłku macierzyńskim po utracie zatrudnienia (np. zasiłek od maja – dochód netto za czerwiec).

– Kserokopia decyzji przyznającej staż lub zasiłek dla bezrobotnych – wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

– Inne dokumenty niezbędne do ustalenia praw do świadczeń: świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

– Kwota z pozycji H-134 z PIT-37 za 2018 r. – niewykorzystana ulga na dzieci

Gdy wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2020 roku ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik 2020 r. nastąpi do dnia 31 października 2020 r. W sytuacji gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik i listopad 2020 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 roku

Wnioski papierowe będzie można pobrać w tut. Ośrodku od 28 lipca 2020r.

Wnioski można również pobrać samodzielnie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W okresie od 1 sierpnia do 30 listopada ze względu na wzmożone prace związane z okresem zasiłkowym obowiązują godziny wewnętrzne w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00-15.30 bez przyjmowania stron. W tych godzinach opracowujemy i wprowadzamy Państwa wnioski do systemu informatycznego i nie przyjmujemy stron. W pozostałe dni jesteśmy do Państwa dyspozycji od 7.30-15.15.
        Dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie, bez obowiązku odpracowania, w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

               Wnioski elektroniczne można składać poprzez portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeśli jednak konieczna jest osobista wizyta tut. Ośrodek zwraca się z prośbą o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywania ust i nosa maseczką i do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez Ośrodek.