Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy że nadszedł czas składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.
Od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej będzie można osobiście składać wnioski o ustalenie prawa do:

- świadczeń rodzinnych

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

- świadczenia Dobry Start (składanie wniosków tylko do 30 listopada 2020)

PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) PRZYZNANE JEST DO 31 MAJA 2021 ROKU
( NOWYCH WNIOSKÓW WIĘC NIE SKŁADAMY)

W przypadku ubiegania się o świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego 2020/2021  brane są pod uwagę dochody z 2019 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2019 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2019 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2019 lub 2020 roku, umowy zlecenia za 2019, 2020 rok, umowy o pracę zawarte w 2019 i 2020 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2020 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 15 czerwca  – zaświadczenie o dochodzie netto za lipiec).

Osoby , które korzystały z ,, ulgi dla młodych” w 2019r. (podatnicy w wieku do ukończenia 26 r. życia) winny dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku oraz o kwocie składek na ubezpieczenie społeczne od tych przychodów celem ustalenia przez organ, czy wnioskodawca lub członek jego rodziny osiągnęli w 2019 roku dochód nieopodatkowany wynikający ze skorzystania z ulgi dla młodych i w jakiej wysokości.

DOKUMENTY DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

– Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub kserokopia nakazów podatkowych za rok 2019 o wielkości posiadanego gospodarstwa (wszystkich pełnoletnich członków rodziny: wnioskodawca, współmałżonek, dzieci, partner),

– Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2019 – dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS – jak również zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych),

– Informację o wysokości składki zdrowotnej 9% za 2019r. (emerytura, renta – ZUS).

– Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub szkół / uczelni o wysokości stypendiów szkolnych lub socjalnych w 2019r.

– Kserokopia wyroku rozwodowego/ separacji.

– Kserokopia wyroku zasądzającego alimenty.

– Kwota pobranych alimentów w 2019 roku (np. potwierdzenia przelewów)

W przypadku utraty dochodu – od pracodawcy dokument określający datę utraty dochodu kserokopia świadectwa pracy oraz kserokopie dokumentów np. PIT-11, PIT-11A, PIT-28 PIT- B, PIT–8C, PIT-40, itp. za 2019 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny – tylko w przypadku, gdy w rodzinie miała miejsce utrata dochodu.

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2019 – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiące przepracowane w 2019 r. u obecnego pracodawcy (jeżeli zatrudnienie trwa nadal).

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 – zaświadczenie od pracodawcy: dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty z informacją od kiedy nastąpiło zatrudnienie (dochód netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc np. umowa od kwietnia – dochód netto za maj).

– W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym – zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie oraz okres na jaki został udzielony urlop wychowawczy wraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie, okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, okres przebywania na urlopie wypoczynkowym (jeżeli był wykorzystywany).

– Kserokopia wyroku zasadzającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów w roku 2019.

– Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2019 r.

– Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek macierzyński z KRUS w roku 2019 lub 2020.

– Zaświadczenie z ZUS o pobieranym zasiłku macierzyńskim po utracie zatrudnienia (np. zasiłek od maja – dochód netto za czerwiec).

– Kserokopia decyzji przyznającej staż lub zasiłek dla bezrobotnych – wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

– Inne dokumenty niezbędne do ustalenia praw do świadczeń: świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

– Kwota z pozycji H-134 z PIT-37 za 2018 r. – niewykorzystana ulga na dzieci

Gdy wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2020 roku ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik 2020 r. nastąpi do dnia 31 października 2020 r. W sytuacji gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik i listopad 2020 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 roku

Wnioski papierowe będzie można pobrać w tut. Ośrodku od 28 lipca 2020r.

Wnioski można również pobrać samodzielnie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W okresie od 1 sierpnia do 30 listopada ze względu na wzmożone prace związane z okresem zasiłkowym obowiązują godziny wewnętrzne w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00-15.30 bez przyjmowania stron. W tych godzinach opracowujemy i wprowadzamy Państwa wnioski do systemu informatycznego i nie przyjmujemy stron. W pozostałe dni jesteśmy do Państwa dyspozycji od 7.30-15.15.
        Dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie, bez obowiązku odpracowania, w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

               Wnioski elektroniczne można składać poprzez portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeśli jednak konieczna jest osobista wizyta tut. Ośrodek zwraca się z prośbą o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywania ust i nosa maseczką i do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez Ośrodek.

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Styczeń 2021
17
Niedziela
19:24
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj295
Wczoraj382
Ostatni tydzień3265
Ostatni miesiąc6799
Razem582408
Twoje IP 3.227.247.17 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top