Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

Logo Małopolska

 

 

„ Nie czekaj. Czas nigdy nie będzie „odpowiedni”.

Zacznij od miejsca, w którym stoisz

i pracuj za pomocą dowolnych narzędzi, jakie masz do dyspozycji.

Lepsze narzędzia znajdziesz po drodze (…)

George Herbert

Nie zrezygnowali z celu, tylko dlatego, że jego osiągnięcie wymagało czasu…

 

Dobiegł końca rok realizacji projektu „ Jutro już dziś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

W dniu 19 grudnia 2019r. 15 Uczestników edycji 2019r. podsumowało swój trud i całoroczną pracę. Zobaczmy raz jeszcze najważniejsze działania podejmowane w 2019r.

               Po przeprowadzeniu przez pracowników socjalnych wstępnych diagnoz każdy uczestnik miał przeprowadzoną indywidualną diagnozę sporządzoną przez doradcę zawodowego i psychologa którzy wyznaczyli indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego i określili predyspozycje zawodowe każdego uczestnika. Z różnych form wsparcia z projektu w 2019 r. skorzystało ogółem 15 osób.

               W ramach działań wszyscy objęci kontraktami socjalnymi skorzystali z różnych form wsparcia adekwatnych do swojej sytuacji i statusu na rynku racy:

* doradztwa psychologicznego

*doradztwa zawodowego

* kursów zawodowych

* kwalifikacyjnych kursów zawodowych

* staży zawodowych

* wsparcia finansowego

               Po indywidualnych zajęciach rozpoczęły się grupowe warsztaty z psychologiem i grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego, które obejmowały m.in. bloki tematyczne z zakresu: autoprezentacja, integracja, komunikacja werbalna i niewerbalna,asertywność, rozwiązywanie konfliktów i stres, zarządzanie sobą w czasie, relacje rodzice – dzieci,rola rodzica, auto motywacja, zagadnienia z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych w zakresie poszukiwania pracy,wiadomości z zakresu rynku pracy, metod poszukiwania pracy,rodzaje i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,rozmowa kwalifikacyjna,umiejętności skutecznego komunikowania się z pracodawcą i pracownikami, form zatrudniania, wyznaczenie celów zawodowych i planowanie działań zmierzających do powrotu na rynek pracy w tym prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu mogli m.in. poćwiczyć umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.

               Po szeregu zajęć z zakresu kompetencji społecznych, asertywności i warsztatu aktywnego poszukiwania pracy Uczestnicy Projektu byli gotowi do rozpoczęcia kursów zawodowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju zawodowego określoną przez psychologa i doradcę zawodowego. Uczestnicy projektu w zależności od swoich zainteresowań i potrzeb uczestniczyli w wybranym przez siebie kursie zawodowym . Kursy zakończyły się w listopadzie 2019 i stały się szansą dla Uczestników do podniesienia kompetencji zawodowych.

               W 2019r. Uczestnicy Projektu wybrali bardzo różnorodne  kursy, których ukończenie daje im realne szanse na zatrudnienie. Poniżej przedstawiamy kursy, jakie ukończyli Uczestnicy Projektu, jednocześnie bardzo gratulujemy wszystkim osobom, które podjęły ten trud, ponieważ kursy były bardzo intensywne, często opiewały swoim harmonogramem na kilka miesięcy, a mimo tego wszystkim Uczestnikom Projektu udało się ukończyć pozytywnie wszystkie kursy:

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

Kurs makijażu i stylizacji paznokci

Kurs fryzjera I stopnia przyuczający do zawodu

Kurs rejestratorki medycznej

Kurs opiekunki dziecięcej

Kurs małej gastronomii

Kurs kadry i płace

Kurs magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózka widłowego

Kurs opiekuna osób starszych

 

Po zakończonych kursach zawodowych Uczestnicy Projektu wzięli udział w kolejnym cyklicznym warsztacie z doradcą zawodowym. Warsztaty przygotowywały naszych Uczestników do profesjonalnego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Trenerzy podczas w/w zajęć skupiali się m.in. na samooceny, pewności siebie, obrazu samego siebie,stresu, zasad pracy w zespole, wzmocnienia wiary w siebie, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych działań, umiejętności formułowania komunikatu „ ja”, zwiększenia poziomu kompetencji społecznych i zawodowych, doskonalenia sztuki autoprezentacji, różnic wynikających z płci, autoprezentacji, tworzenia wizerunku zawodowego w zależności od przynależności do typu zawodowego, analizy zestawów garderoby dla przedstawicieli różnych zawodów, udzielanie praktycznych porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.

Ważnym warsztatem, szczególnie dla tych którzy myślą o swoim biznesie były dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy w ramach szkolenia otrzymali wsparcie w zakresie informacji nt. zakładania własnej działalności gospodarczej.                Część Uczestników po zakończonym kursie zawodowym podjęła się 3 miesięcznego stażu, podczas których mieli możliwość sprawdzenia się na wybranych stanowiskach. Nie było by to możliwe bez otwartości właścicieli różnych firm, w których Stażyści mieli okazję realizować określone zadania na danym stanowisku. Z możliwości odbycia stażu skorzystało 6 osób, natomiast 5 z nich po zakończeniu stażu dostało propozycję pracy, którą chęcią podjęli.

Podczas zajęć Uczestnicy mieli możliwość uporządkować zdobytą dotychczas wiedzę, mieli okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w kontekście ukończonych kursów i dotychczasowego wsparcia. Uczestnikom Projektu którzy zgłaszali taką potrzebę zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami były wypłacane zasiłki celowe i okresowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas całego okresu realizacji Projektu przez pracowników socjalnych był prowadzony monitoring i ewaluacja osiąganych celów.

Specjalnie dla naszych Uczestników po roku wytężonej pracy zorganizowano Kurs I pomocy przedmedycznej, prowadzony przez ratownika medycznego. Mamy nadzieję, że praktyczna wiedza nigdy się nie przyda…ale wiadomo …licho nie śpi.

                Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Poprzez zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym zostały rozwinięte umiejętności społeczne, które ułatwią sprawne poruszanie się na współczesnym rynku pracy. Poprzez uczestnictwo w projekcie osoby zdobyły umiejętności, które są ważne w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku społecznym oraz właściwym kształtowaniu relacji rodzinnych. Najlepszym potwierdzeniem tego, jest fakt, że kilku Uczestników Projektu z edycji 2018 po ukończeniu całej ścieżki dostało propozycję pracy do chwili obecnej pracują w zawodzie, również 5 Uczestników z 2019r. już rozpoczęło swoją zawodową, co jest dla nas najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja Projektu w naszej Gminie była potrzebnym działaniem, które polepszyło sytuację zawodową naszych mieszkańców. Obserwując Uczestników z edycji 2019r. mamy niemal pewność, że kilku z nich wraz z nowym rokiem również zdobędzie wymarzoną pracę, a czas spędzony w projekcie będzie miał również pozytywne przełożenie na życie prywatne.

Wszystkie osoby które uzyskały certyfikaty odbytych kursów zawodowych zrealizowały zaplanowane ustalenia i uzyskano wskaźniki określone projektem– świadczy to o ich dużej determinacji by zmienić swoje dotychczasowe życie, o odpowiedzialności i zaangażowaniu ale również  o tym że dobrane kursy, warsztaty i szkolenia trafiały w ich oczekiwania.

Wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy nie tylko wytrwałej pracy w zdobywaniu wiedzy, ale również satysfakcji i zadowolenia z realizowanego kursu i wszelkiej podjętej aktywności edukacyjnej. Niech pewną wskazówką trafności Państwa wyboru będzie fakt, że dzięki udziałowi w poprzednich edycjach Projektu i dotychczasowym kursom zrealizowanym w ramach Projektu na przestrzeni lat, kilka osób pracuje w zawodzie po ukończeniu wybranego przez siebie kursu, a wiele osób jest aktywnych na rynku pracy. Ten akurat wskaźnik jest wyraźnym sygnałem właściwej Państwa decyzji i potwierdzeniem celowości podejmowanych przez nas działań.

Wszystkim uczestnikom, trenerom,  instytucjom z którymi współpracowaliśmy przy tej edycji Projektu, jak i również całemu zespołowi Projektu oraz wszystkim wykonawcom wyłonionych do przeprowadzania poszczególnych zadań -  pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować – to był  dla mnie zaszczyt realizować dla Państwa i z Państwem to zadanie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości i wyrażamy nadzieję, że zdobyte  przez nich umiejętności będą procentowały w przyszłości, w znacznym stopniu wpłyną również na poprawę sytuacji życiowej i rodzinnej.

                                                                                                                                             Koordynator Projektu

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Marzec 2021
3
Środa
10:25
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj156
Wczoraj429
Ostatni tydzień901
Ostatni miesiąc901
Razem597633
Twoje IP 3.237.178.91 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top