Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie informuje, że można już składać elektroniczne wnioski na kolejny okres zasiłkowy. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 roku w siedzibie GOPS.

               W związku z nowym okresem zasiłkowym zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które ułatwią Państwu złożenie wniosków w odpowiednim okresie:

    NOWA ORGANIZACJA CZASU PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

LIPIEC,PAŹDZIERNIK,LISTOPAD

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.45-15.20

7.45-12.00

7.45-15.20

7.45-12.00

7.45-15.20

SIERPIEŃ- WRZESIEŃ

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.45-15.20

7.45-12.00

7.45-18.30

7.45-12.00

7.45-15.20

 

 •  w okresie od 1 lipca do 30 listopada ze względu na wzmożone prace związane z okresem zasiłkowym obowiązują godziny wewnętrzne w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00-15.30 bez przyjmowania stron. W tych godzinach opracowujemy i wprowadzamy Państwa wnioski do systemu informatycznego i nie przyjmujemy stron
 • w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania na możliwość złożenia wniosku, istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na dany dzień i godzinę. Zgłoszenia można dokonać osobiście/telefonicznie/ przez facebook wysyłając prywatną wiadomość i oczekiwać na potwierdzenie terminu.

    ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

 •     w sprawach wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.
 •     od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny, prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko
 •      aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku
 •     wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie lub listownie pocztą)
 •    przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 •     maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

-złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października
2019 r.

-złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

-złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

-złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 •       rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r., a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, na które obecnie nie pobierają 500+, natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.
 •      zlikwidowano obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
 •      w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpi po dniu 30 czerwca 2019 r.
 •     od 1 lipca świeżo upieczeni rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Rozwiązanie to będzie dotyczyć dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
 •      unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- podlega

    ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 •           w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1.10.2019 do 30.09.2020
 •      prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny- obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł
 •     w razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku
 •     przykładowy wzór wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu alimentacyjnego
 •           unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- nie podlega

    ŚWIADCZENIA RODZINNE

 •          w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres 1.11.2019 i trwa do 31.10.2020
 •     prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny- obowiązuje kryterium dochodowe 674 zł lub 764- w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
 •       w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinnena nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku
 •    przykładowy wzór wniosku o świadczenie rodzinne znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1
 •         unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- podlega

    DOBRY START

 •      Dobry Start to świadczenie w wysokości 300 zł., jest to jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny - bez względu na dochód
 •     świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia, dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia
 •     świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

–ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
–ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

 •      świadczenie dobry start nie przysługujena dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego
 •       świadczenie nie przysługuje także, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 •       od 1 sierpnia świadczenie będzie przysługiwać uczniom szkół dla dorosłych i szkół policealnych ( brak możliwości złożenia wniosku elektronicznego)
 •     przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
 •     wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.Uwaga: Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 •       w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia
 •     przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start. Ośrodek prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości późniejszego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
 •     unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- nie podlega

    UNIJNAKOORDYNACJASYSTEMÓWZABEZPIECZENIASPOŁECZNEGO

 •      wszystkie wypłacane świadczenia na terenie Unii Europejskiej, w tym świadczenia rodzinne podlegają pod system zabezpieczeń społecznych. Jest to koordynacja świadczeń
 •     od 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Małopolski realizuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 •     w sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie czy Szwajcarii, a drugie pozostaje w Polsce, należy ustalić, który kraj jest właściwy w pierwszej kolejności do wypłacenia świadczeń, co Wymaga ustalenia: charakteru pobytu, ewentualnej aktywności zawodowej za granicą członka rodziny lub rodzica, aktywności zawodowej wnioskodawcy w Polsce oraz miejsca zamieszkania dzieci
 •       postępowanie prowadzi Małopolski Urząd Wojewódzki, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków, przyjmowanie stron poniedziałek 9.00-14.00, dyżur telefoniczny poniedziałek 9.00-11.00, 14.00-16.00
 •       w każdorazowym wypadku pracy członka rodziny za granicą do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące aktywności zawodowej oraz wypełniony formularz, który można znaleźć tu: http://gopstrzciana.pl/images/GOPS/Dokumenty/20032018/%C5%9AWIADCZENIA_KOORDYNACJA.pdf

Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów, nie potwierdzamy również telefonicznie faktu wpłynięcia wniosku o świadczenia.

ikonka PDFPlakat

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Sierpień 2020
15
Sobota
16:57
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj336
Wczoraj426
Ostatni tydzień2382
Ostatni miesiąc7859
Razem510298
Twoje IP 3.226.245.48 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top