Drukuj 

 

RPO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie jako realizator projektu pn. Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do udziału w projekcie. Rekrutację w roku 2017r. zaplanowano na okres styczeń-marzec 2017r., dlatego już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do skontaktowania się z pracownikami tut. Ośrodka, w celu skorzystania z oferty.

 

 INFORMACJA O PROJEKCIE

*Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku

*Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, oraz zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt poprzez poprawę oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników projektu ma przyczynić się do ich aktywnego włączenia w życie społeczno-zawodowe.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

* osoby w wieku aktywności zawodowej

* osoby bezrobotne

* osoby zarejestrowane w PUP, osoby zakwalifikowane do III profilu

* osoby bierne zawodowo

*osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

* osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub zawodowym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

*osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

*osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejzgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

*osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

*osoby z niepełnosprawnościąosoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375, z późn. zm.),

*osoby niepełnosprawne intelektualnie,

*osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

*osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

WARTOŚĆ I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

*projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

* wartość projektu na lata 2017-2019 wynosi 571 300,24 zł., tj. kwota dofinansowania wynosi
485 605,05 zł, zaś kwota wkładu własnego 85 695,19 zł. Wartość projektu w roku 2017 wyniesie: 195 893,75 zł, w roku 2018: 190 618,75 zł, w roku 2019: 184 787,74 zł.

OFERTA PROJEKTOWA

* indywidualna diagnoza potrzeb realizowana przez psychologa i doradcę zawodowego, która pozwoli na zastosowanie różnorodnych, kompleksowych, zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do poziomu możliwości potrzeb uczestników.

* zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym lub/i zajęcia indywidualne z psychologiem,

* warsztaty z doradcą zawodowym,

* zajęcia grupowe z psychologiem,

* szkolenia zawodowe,

* kursy zawodowe

* staże zawodowe,

*prace społecznie użyteczne

* ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i/lub zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
* zajęcia prowadzone w Klubie Integracji Społecznej w GOPS Trzciana

* wsparcie asystenta rodziny

* wsparcie finansowe

REKRUTACJA:

* warunkiem uruchomienia procedury rekrutacji jest wypełnienie przez Kandydata kwestionariusza naboru, który można wypełnić w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek- piątek 7.30-15.30 u pracowników socjalnych lub wypełniony kwestionariusz, którego wzór jest udostępniony na stronie www Ośrodka przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. W szczególnych sytuacjach kwestionariusz naboru może zostać wypełniony w miejscu zamieszkania Kandydata po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz jego realizacji można uzyskać w biurze projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie:

Biuro projektowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie

Trzciana 248, 32-733 Trzciana
Kontakt:

tel: 14 613 60 02, 14 611 62 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.gopstrzciana.pl

http://gopstrzciana.pl/index.php/projekt-rpo-jutro-juz-dzis

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

To właśnie teraz jest ten moment,kiedy od Twojego wyboru zależą Twoje działania!

Nie bój się jutra!

Nie zwlekaj- przyjdź, zapytaj, zapisz się już dziś!

Twojadecyzja może otworzyć Ci drogę ku łatwemu życiu. I ty ją podejmiesz.

Zadbaj o swoje JUTRO-JUŻ DZIŚ