Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-edukacyjnych-„Szkoła dla rodziców”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie w związku z realizacją w 2023r.  projektu Rozwój Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego

zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-edukacyjnych  – „Szkoła dla rodziców”.

Koszt zadania nie przekracza równowartości 10 000 złotych i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm) nie podlega jej przepisom. Postępowanie prowadzone jest na zasadach Kodeksu Cywilnego, Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł

 1. WARUNKI WSPÓŁPRACY
 • warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilno prawnej,
 • planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2023 roku,
 • łączna ilość godzin do przepracowania – 30 godzin, przy czym godzina pracy wynosi 60 minut, w tym:
 1. zorganizowanie grupy „Szkoły dla rodziców”, miejsce świadczenia usługi w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy). Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów dojazdu. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

 1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

– Prowadzenie warsztatów psychologiczno-edukacyjnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie, polegających na wstępnym rozpoznaniu i diagnozie problemów wychowawczych oraz przedstawieniu propozycji pomocy. Celem zajęć będzie poszerzenie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych, nabywanie praktycznych umiejętności porozumiewania się z dziećmi i młodzieżą, ćwiczenie empatycznego i asertywnego reagowania, analizowanie własnych potrzeb  i trudności w rozwiązywaniu codziennych sytuacji wychowawczych.

– Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, dziennika zajęć, list obecności.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

 • wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia potwierdzone kserokopią dyplomu
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zawodzie psycholog (np. świadectwa pracy)

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta.

Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
 • Kryterium oceny oferty jest cena i odpowiednie kwalifikacje. W przypadku ofert o jednakowych cenach pod uwagę brane będzie doświadczenie zawodowe oferenta.
 • Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 • Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę zegarową usługi, jeżeli oferta z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
 • Od rozstrzygnięcia niniejszego zaproszenia (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego.
 1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Trzcianie, Trzciana 302, 32-733 Trzciana w terminie do 31 maja 2023 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis:

Oferta na zadanie: „Szkoła dla rodziców”

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: gops.trzciana@gmail.com wyłącznie w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na zadanie „Szkoła dla rodziców”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu:  Kierownik GOPS w Trzcianie tel: 14 613 60 02
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.gopstrzciana.pl